Mpire Development

Starkare tillsammans

 

Ett team är en sammansättning av individer som jobbar mot gemensamma mål. Att ha ett syfte som är vägledande för teamets mål och dagliga arbete skapar tydlighet, riktning och motivation och när vi tillsammans känner att vi bidrar till syftet skapas en härlig känsla av värde och meningsfullhet. Den känslan vill vi bidra till.

 

Vi jobbar för att stärka lärandet och engagemanget i team genom träning och reflektion och vi tror att det gemensamma lärandet är en nyckel för utveckling på arbetsplatser nu och framåt. Genom våra teamutvecklande insatser hjälper vi teammedlemmar att dela med sig av kunskaper och samtidigt coacha sina kollegor att lära sig efter sina förutsättningar. I teamet kommer VI framför JAG.

TEAMCOACHING – längre insats

För att stärka och bygga framgångsrika team som präglas av tillit, engagemang och lärande jobbar vi framförallt med teamcoaching. Genom teamcoaching hjälper vi teamet att tillsammans nå sitt gemensamma syfte och mål. Detta är en längre process där vi hjälper teamet att ta fram en gemensam bild över var de är, vart de ska och hur de ska komma dit. Vi följer upp processen kontinuerligt, utforskar och reflekterar kring hinder och belyser framsteg. Vi stöttar teamet i att behålla riktningen och komma framåt utifrån sina behov och förutsättningar. I teamcoaching utgår vi från och coachar teamet som en helhet där mycket fokus läggs på relationerna inom teamet. Genom att dela med sig till varandra ökar tilliten och genom att utforska och reflektera längs processen skapas lärande hos både individ och team, vilket ökar drivkraft och engagemang. Detta stärks i sin tur av att teamcoaching till skillnad från andra teaminsatser är teamets egen process där teamet är experten och tillsammans ansvarar för varje steg.

En teamcoachingsinsats är en längre insats över tid, ofta ett halvår till ett år.

 

 

 

TEAMBUILDING kort insats

Teambuilding görs för att bygga och stärka ett nytt eller befintligt team som behöver lära känna varandra bättre och öka möjligheterna att ta vara på varandras kompetenser och förmågor. En teambuilding-insats är en kortare insats.

 

TEAMUTBILDNING kort insats eller påbyggnad

För att jobba effektivt tillsammans och skapa en kultur där lärandet är i fokus är det fördelaktigt att få kunskaper och verktyg i kommunikation, självledarskap, coachande förhållningssätt och effektivt förbättringsarbete. Vi erbjuder utbildning för team som punktinsatser med påbyggnad utefter behov.

TEAMFACILITERING kort insats

Teamfacilitering kan göras för att skapa tydlighet och ett ramverk för ett team. Det kan handla om att leda en insats för att skapa ett gemensamt syfte, en vision eller en strategi. Kontakta oss så utgår vi från ert nuläge och skapar vi den lösning som passar bäst för er!

© MPIRE DEVELOPMENT 2021 | All Rights Reserved.
Data Policy